Page Details

Termeni si conditii

shape
shape
shape

Prezentul document reglementează condițiile de utilizare a site-ului www.amzdesign.ro și de accesare a serviciilor prezentate pe acest site. Prin vizitarea site-ului www.amzdesign.ro și accesarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia vă asumați și consimțiți expres cunoașterea și acceptarea în totalitate, atât a acestor Termeni și Condiții, cât și a Politicii de confidențialitate și a Politicii cookies.

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de „Politica de Confidențialitate” și de „Politica cookies”, care completează acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeți în întregime Politica de Confidențialitate și Politica cookies afișate pe pagina principală a site-ului.

Proprietarul site-ului www.amzdesign.ro își rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Utilizatori pe Platformă în secțiunea „Termeni și condiții” amplasată la subsolul paginii principale.

Acești termeni şi condiții aplicabile utilizării site-ului și prestării Serviciilor nu sunt disponibile Utilizatorului pentru stocare şi reproducere.

I. Prezentare site

Site-ul www.amzdesign.ro și toate domeniile, subdomeniile, aplicațiile corelate cu acesta (denumite în continuare în mod unitar Platforma sau Site-ul) sunt proprietatea directă a societății AMAZING DESIGN SOLUTIONS SRL, o societate română cu sediul în Toplița, str. Cerbului, bloc A, apartament 20, jud. Harghita, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Toplița Nr. J19/62/2019, Cod Unic de Înregistrare: 40471694, e-mail office@amzdesign.ro nr. tel. (+40) 742 436 843(denumită în continuare Societatea, Prestatorul sau Amazing Design Solutions SRL).

Prin intermediul site-ului AMAZING DESIGN SOLUTIONS SRL vă prezintă și vă pune la dispoziție servicii specifice tehnologiei digitale, precum servicii de web design, de realizare/administrare website-uri și magazine online, promovare online, mentenanță website-uri, animații video, aplicații software, aplicații web, reînnoire website.

Accesând site-ul, aveți posibilitatea să vă informați cu privire la componența serviciilor oferite de Amazing Design Solutions, să contactați Societatea în vederea solicitării de oferte pentru serviciile cu executare imediată, precum realizarea de website-uri sau să comandați online servicii cu caracter de continuitate, precum mentenanță și găzduire de website-uri.

Amazing Design Solutions poate publica pe Platformă informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Amazing Design Solutions are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.

Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată.

Societatea pune la dispoziţia Utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Societatea se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă.

II. Condiții de utilizare a site-ului

Utilizarea Platformei în vederea solicitării de ofertă sau vizionării este permisă oricărui Utilizator care acționează cu un scop legitim și care are intenția de a achiziționa de la Prestator unul sau mai multe Servicii prezentate pe Platformă, cu respectarea acestor termeni și condiții.

Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel Amazing Solutions SRL sau afiliații acestuia.

Societatea nu poate garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

III. Accesarea serviciilor

1. Servicii cu executare imediată
1.1 Pentru a beneficia de serviciile care presupun o executare imediată, precum realizare website, realizare magazin online, optimizare website, optimizare motoare de căutare (SEO), reînnoire website, animații video, design grafic, aveți posibilitatea solicitării unei oferte din partea Amazing Design Solutions SRL.

1.2 În vederea solicitării de ofertă, la secțiunea dedicată pe site serviciilor menționate la paragraful 1 sau în antetul paginii principale a site-ului, aveți la dispoziție un buton de solicitare ofertă (Cere estimare sau Cere ofertă) pe care îl puteți selecta, urmând a completa toate datele solicitate în formularul generat, în scopul stabilirii unei oferte și contactării dumneavoastră de către Amazing Design Solutions SRL. Totodată, pentru solicitarea de ofertă și a oricăror altor informații, puteți contacta Societatea la datele menționate în secțiunea de contact de pe site.

1.3.Prin trimiterea unei solicitări de ofertă vă dați expres consimțământul prelucrării datelor furnizate în vederea contactării dumneavoastră de către Societate, atât telefonic, cât și prin intermediul email-ului.

1.4 În urma trimiterii unei solicitări de ofertă, Utilizatorul va fi contactat de Amazing Design Solutions SRL în vederea prezentării unei oferte de preț și negocierii detaliilor unui eventual raport contractual.

2. Servicii cu executare succesivă
2.1 Serviciile cu executare succesivă, precum serviciile de mentenanță website, promovare online sunt disponibile sub forma unui abonament.

IV. Prețuri / Facturi / Plăți

Prețul Serviciilor este stabilit sub forma unui abonament (lunar, trimestrial, semestrial sau anual), care se prelungește în mod automat pentru aceeași perioadă de timp până la momentul la care Utilizatorul uzează de dreptul său de anulare al abonamentului. Totodată, Utilizatorul are posibilitatea plății în avans a abonamentului, situație în care acesta poate negocia acordarea unei reduceri din partea Amazing Design Solutions SRL.

Prețul Serviciilor cu executare imediată este stabilit de către Amazing Design Solutions SRL și Utilizator și pot fi achitate integral, sau cu 50% avans pentru începerea demersurilor serviciului solicitat.

V. Publicitate

Clientul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând Prestatorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii. Subiectul mesajelor electronice transmise prin e-mail va începe cu termenul „PUBLICITATE” scris cu majuscule.

Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:

  • transmiterea unei solicitări în scris Vânzătorului la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Platformă; în acest caz, revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruzeci și opt) de ore de la inițierea procedurii;
  • bifarea optiunii de retragere a consimţământului în secţiunea dedicată de pe Platformă.

Prezenta procedură va fi menţionată în toate comunicările cu caracter comercial transmise de Prestator Clienților.

VI. Răspunderea

Prestatorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Prestator a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a serviciilor furnizate.

Prestatorul nu poate fi în niciun caz responsabil de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, punitivă sau exemplară în baza sau în legătură cu prezentul Contract, Serviciile sale.

Prestatorul nu garantează utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Prestatorul va lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Utilizatorul nu are dreptul să intervină în operarea site-ului și nici să ia vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

VII. Sesizări & Reclamații

Pentru sesizări sau reclamații legate de Serviciile prestate vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@amzdesign.ro sau telefonic la numărul (+40) 742 436 843

Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Prestator în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

IX. Utilizarea și preluarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice
Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul întelege şi acceptă să transmită către Amazing Design Solutions date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate și Politica Cookies, care completează aceşti Termeni și Condiții.

X. Confidențialitate
Atât Prestatorul cât și Utilizator se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

XI. Forță majoră

Nici Prestatorul și nici Utilizatorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Prestator sau Utilizator va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

XII. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Prezentul Contract este supus legii române.

Amazing Design Solutions și Utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Prestatorului.

XIII. Proprietate intelectuală și industrială
Conținutul site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura, materialele cuprinse în program, know how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Amazing Design Solutions SRL. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în prealabil în scris de către Amazing Design Solutions SRL.

Niciun Utilizator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun utilizator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

Amazing Design Solutions SRL deține și păstrează dreptul de proprietate exclusivă (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra tuturor materialelor (grafice, texte, imagini, animați, concepte etc.) și reclamelor create pe Facebook, Instagram, Youtube, Google în perioada contractuală, nicio altă entitate neavând dreptul de a utiliza, distribui, publica, copia sau modifica aceste materiale/reclame, sub sancțiunea plății de daune interese către Amazing Design Solutions SRL.

De asemenea, Amazing Design Solutions SRL deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului proiectului, textelor, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

Hai sa vorbim!

Contact